Přehled klíčových aktivit projektu.


K naplnění cílů projektu směřovala řada jednorázových i průběžných aktivit, které jsou zde rámcově popsány. Po rozkliknutí jednotlivých aktivit se dozvíte další podrobnosti, včetně odkazů na jejich výstupy.

Aktivita č.1

Založení pracovní skupiny pro podporu zaměstnanosti v regionu

V lednu 2013 byla založena pracovní skupina jako expertní orgán, který bude dohlížet na realizaci jednotlivých klíčových aktivit a bude metodicky vést projektový tým. Zároveň proběhlo i první oficiální setkání pracovní skupiny za účasti zástupců obou projektových partnerů, Jihočeské hospodářské komory, Krajské pobočky Úřadu práce České Budějovice, střediska Diakonie a misie Církve československé husitské Nazaret a Místní akční skupiny Pomalší.

Zprávy z jednání pracovní skupiny v průběhu celého projektu jsou umístěny v odkazu Pracovní skupina

Aktivita č.2

Konference - zahájení projektu

Zahajovací konference proběhla 19. 2. 2013 v Českých Budějovicích, v prostorách Jihočeské hospodářské komory, za účastí téměř 50 lidí. Prezentace jednotlivých řečníků jsou k dispozici v odkazu na aktivitu.

Aktivita č.3

Exkurze do Walesu za příklady dobré praxe

Pětidenní exkurze proběhla v termínu 11. - 18.5. 2013. Během exkurze se celkem 20 účastníků seznámilo s příklady sociálního podnikání ve Walesu (v území, kde působí partner projektu PLANED) s důrazem na uplatnění tohoto typu podnikání ve venkovských oblastech a v oboru recyklace a nového použití odpadových materiálů.

Zprávy z této exkurze jsou rovněž přiloženy.

Aktivita č.4

Mapování příležitostí pro rozvoj sociálního podnikání

Na základě zkušeností z exkurze byla za roky 2013 až 2014 zpracována analýza aktuálního stavu sociálního podnikání v zájmovém území mikroregionu Sdružení Růže, včetně zmapování zaměstnavatelů vytvářejících pracovní místa pro sociálně vyloučené osoby, které by mohly být nositeli rozvoje sociálního podnikání v regionu.

Výsledkem realizace této klíčové aktivity je dokument s názvem "Analýza příležitostí pro rozvoj sociálního podnikání v území MAS Sdružení Růže", který je k dispozici ke stažení.

Aktivita č.5

Vzdělávací aktivity pro cílovou skupinu

V rámci aktivity byly zorganizovány dva jednodenní semináře s těmito tématy:

  • Podpora místní ekonomiky venkova
    Jednodenní seminář se uskutečnil 22. 10. 2013 ve Vráži u Trhových Svinů. Pozvánka a prezentace ze semináře je rovněž k dispozici.
  • Za příklady dobré praxe v oblasti sociálního podnikání na území Jihočeského kraje Jednodenní seminář se uskutečnil 2. 4. 2014 ve formě cestovního workshopu, jehož součástí byla návštěva několika firem a organizací, u kterých lze najít příklady dobré praxe. Je uveden též seznam navštívených firem.
  • Součástí této klíčové aktivity byly i vícedenní studijní stáže do Walesu pro 4 vážné zájemce o zahájení konkrétní formy sociálního podnikání, a to přímo do provozu vytipovaného podniku. Stáže proběhly v období července až září a zprávy z těchto stáží jsou dostupné v odkazu na aktivitu č.5

Aktivita č.6

Zpracování metodiky s příklady dobré praxe

Na základě zpracované analýzy (viz aktivita č. 4) byla zpracována metodická příručka pro zahájení sociálního podnikání ve specifických podmínkách mikroregionu Sdružení Růže.

Metodika tedy obsahuje stručnou charakteristiku sociálního podnikání, definici příležitostí i barier, analýzu z území Sdružení Růže zpracovanou pracovní skupinou pro sociální podnikání (jako případovou studii) a příklady dobré praxe ze zahraničí (převážně země zahraničního partnera) a ČR.

Metodika je ke stažení dostupná v odkazu na aktivitu č.6

Aktivita č.7

Akční plány založení sociálního podniku

Během této klíčové aktivity byly sestaveny 4 akční plány založení sociálního podniku. Na jejich tvorbě se podíleli všichni čtyři stážisté, kteří absolvovali vícedenní stáže ve Walesu.

Akční plány mají strukturu standardního podnikatelského plánu s přehledem možných zdrojů pro vytvoření podniku a jeho podpory během počátečního období do vytvoření udržitelného rámce, tedy stavu, kdy podnik bude životaschopný bez dalších externích zdrojů.

Všechny čtyři Akční plány jsou k dispozici v odkazu na aktivitu č.7

Aktivita č.8

Šíření výstupů projektu

V rámci této aktivity byly realizovány následující činnosti:

  • Závěrečná konference prezentující všechny výstupy projektu pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Zásadní prezentace z této konference jsou uvedeny zde
  • Vytvoření internetových webových stránek a jejich využití pro komunikaci s cílovými skupinami
  • Vydání čtyř čísel tištěného zpravodaje s názvem Podnikejme jinak. Všechna čtyři čísla zpravodaje jsou dostupná ke stažení vlevo na Úvodní stránce