Mezi plánovanými výstupy projektu bylo vytvoření dvou produktů, které jsou nyní zapsány do Databáze produktů ESF.

První produkt byl vytvářen v rámci klíčových aktivit 3 a 4. První krok vedoucí ke zpracování produktu spočíval v mapování příležitostí pro rozvoj sociálního podnikání v území mikroregionu Sdružení Růže.

    Jednalo se o analýzu, která má tyto části:
  • Demografickou analýzu,
  • Analýzu trhu,
  • Analýzu současného stavu sociálního podnikání v zájmovém území,
    Obsahem této kapitoly je analýza podnikatelských subjektů (s prvky sociální odpovědnosti firem) a neziskových organizací vytvářejících pracovní místa pro sociálně vyloučené osoby, které by mohly být nositeli rozvoje sociálního podnikání v regionu.
  • Analýzu zdrojů pro podporu místní ekonomiky a jako příležitost pro rozvoj sociálního podnikání,
  • Přehled nevyužitých a potenciálních zdrojů pro rozvoj regionu a na závěr
  • Přehled potenciálních příležitostí pro rozvoj sociálního podnikání v regionu.

Struktura i obsah analýzy byl průběžně konzultován se zástupci zahraničního partnera i českými experty na danou problematiku (Petra Francová (3P, Praha) Jan Nový (FM VŠE J. Hradec))


Na zpracovanou analýzu pak navazoval krok druhý, jehož obsahem bylo zpracování Metodiky pro založení sociálního podniku s příklady dobré praxe ze zahraničí i z ČR.

Metodika (celý produkt je dostupný zde:Metodika sociálního podnikání + analýza potenciálu území.pdf  -3,26 MB) obsahuje stručnou charakteristiku sociálního podnikání, definici příležitostí i barier, analýzu z území Sdružení Růže zpracovanou pracovní skupinou pro sociální podnikání (jako případovou studii) a příklady dobré praxe ze zahraničí (převážně země zahraničního partnera) a ČR.

V poslední fázi realizace projektu byla metodika dokončena a prezentována na závěrečné konferenci. Proběhla finální grafická úprava a byla vytištěna v 500 kusech. Publikace byla distribuována prostřednictvím Jihočeské hospodářské komory a ve spolupráci s Úřadem práce v Českých Budějovicích a místními akčními skupinami v Jihočeském kraji i v krajích ostatních. Metodika byla vložena do databáze produktů ESF a v tištěné podobě je k dispozici jak u Novohradské občanské společnosti, tak u Místní akční skupiny Sdružení Růže (viz odkaz Kontakt).

Druhým produktem, který byl v rámci projektu vytvořen je soubor čtyř akčních plánů pro založení sociálních podniků. Akční plány (soubor je dostupný zde: Akční plány pro sociální podnikání.pdf  -0,98 MB) byly zpracovány stážisty, kteří tak využili zkušeností a informací získaných na svých stážích. V průběhu zpracování byly plány konzultovány s oponenty, členy pracovní skupiny a projektového týmu.

Tyto plány mají strukturu standardního podnikatelského plánu s přehledem možných zdrojů pro vytvoření podniku a jeho podpory během počátečního období.