Projekt "Rodina a zaměstnání – inovace pro venkov" byl připraven a realizován v úzké spolupráci čtyř partnerů. Podrobné kontakty na všechny zapojené partnery jsou uvedeny v odkazu Kontakt


Předkladatelem a tedy vedoucím partnerského konsorcia byla Novohradská občanská společnost, o.s. [logo NOS o.s]

Toto občanské sdružení bylo založeno v roce 1999 a od počátku jeho existence se cílem sdružení stala snaha realizovat projekty a akce, které svým obsahem posilují socio-ekonomickou stabilitu venkovského prostoru a rozvíjejí kulturní, společenský a sportovní život v oblasti Novohradských hor. Spolu s tím je však vždy kladen důraz i na způsob realizace těchto projektů a akcí. Cílem zde od počátku byla široká spolupráce s dalšími občany, neziskovými organizacemi a spolky, s podnikatelskými subjekty a s místní samosprávou. Díky takto vzniklým "realizačním týmům" se sdružení snaží posilovat občanskou společnost.

Od roku 1999 sdružení realizovalo řadu projektů i menších aktivit. Informace o nich jsou dohledatelné na www.novnos.cz

Druhým a pro projekt velmi zásadním partnerem byla Místní akční skupina Sdružení Růže, z.s. [logo MAS, z.s.]

Organizace byla založena v roce 2004 jako občanské sdružení s cílem koordinovat rozvoj území, které je vymezeno mikroregionem Sdružení Růže (mapka území MAS SR  -21 KB)

Členy MAS Sdružení Růže jsou jak představitelé obcí a neziskových organizací, tak i podnikatelé a další aktivní obyvatelé regionu Sdružení Růže. V současnosti má organizace 41 členů a působí na území 25 obcí s více než 26 tisíci obyvatel. Území působnosti MAS se rozkládá jihovýchodně od Českých Budějovic až po hranici s Rakouskem. Podstatnou část území tvoří Novohradské hory a jejich podhůří. Cílem sdružení je podporovat harmonický rozvoj regionu. Za tímto účelem místní akční skupina vytvořila vlastní strategii s názvem "Růže rozkvétá kooperací" a v uplynulých sedmi letech MAS Sdružení Růže prostřednictvím programu LEADER podpořila ve svém regionu více jak 100 projektů částkou blížící se k 80 milionům korun.

Výroční zpráva MAS Sdružení Růže za rok 2013 je zde: Výroční zpráva MAS_2013.pdf  (4,44 MB.)

V současnosti místní akční skupina dokončuje přípravu dalšího strategického dokumentu, který je zpracováván v souladu s metodikou komunitně vedeného místního rozvoje. Dokument nese název „Region trojího zisku“, což napovídá, že se v něm výrazně projevují atributy sociálního podnikání.

Strategický dokument, stejně tak, jako další podrobné informace z minulé i současné činnosti Místní akční skupiny Sdružení Růže jsou obsahem internetových stránek www.mas.sdruzeniruze.cz

[znak města Nové Hrady] Třetím partnerem projektu je zástupce veřejné správy Město Nové Hrady

Město Nové Hrady je územně samosprávným celkem. S cca 2 600 obyvateli je třetím největším městem v mikroregionu Sdružení Růže. Vedení města se kromě rozvoje infrastrukturních podmínek pro efektivní správu městského majetku intenzivně věnuje i zlepšování podmínek pro život obyvatel města. Mezi priority města patří dlouhodobě i podpora spolkového a komunitního života, rodinná politika, sociální služby a úsilí o zvyšování zaměstnanosti obyvatel města. Do těchto priorit proto zapadá i předmět projektu, tj. rozvoj sociálního podnikání.

Podrobnější informace o Nových Hradech lze získat na www.novehrady.cz

Velmi důležitou roli v projektu hrál zahraniční partner, kterým bylo sdružení Pembrokeshire Local Action Network for Enterprise & Development (zkráceně PLANED). [logo PLANED]

PLANED vznikala postupně od konce sedmdesátých let 20. století nejprve jako organizace dobrovolníků, kteří chtěli rozvíjet území spolu s lidmi, se kterými zde žijí. Postupně se k víceméně lokální organizaci připojovaly obdobné místní iniciativy z oblasti jihozápadního Walesu (oblast Permbrokeshire), aby vytvořily životaschopnou a vysoce výkonnou a respektovanou organizaci.

Posláním organizace PLANED je pomáhat místním komunitám na jejich cestě ke změně. Pokud si místní lidé uvědomí, že potřebují změnu a hledají nové cesty ke smysluplnému a udržitelnému rozvoji obce, PLANED jim usnadní cestu facilitací procesu i hledáním potřebných zdrojů vnitřním i vnějším.

Díky programu LEADER organizace v regionu hraje významnou roli místní rozvojové agentury, která podporuje místní komunitní projekty. Jako rozvojová agentura PLANED rozvíjí témata udržitelného komunitního rozvoje, zemědělství, obnovitelných zdrojů energie, turismu a podnikání na venkově. Zde klade důraz na formu sociálního podnikání, kdy cílem je především prospěch pro místní ekonomiku, vznik nových pracovních míst na venkově, zpracování místních zdrojů. V oblasti práce s veřejností PLANED vyvinula vlastní metodu, která umožňuje práci s místními tématy s určitým nadhledem z pohledu udržitelného rozvoje. PLANED je jednou z nejúspěšnějších místních akčních skupin ve Walesu. Svým zaměřením i působností na venkově dobře odpovídá zaměření našeho projektu.

Za účelem společné přípravy a realizace projektu byla mezi PLANED, Novohradskou občanskou společností a MAS Sdružení Růže uzavřena smlouva o spolupráci, která je dostupná zde: Smlouva o mezinárodní spolupráci.pdf  (1,86 MB.)

Podrobnější informace o PLANED lze nalézt na www.planed.org.uk